Call for Papers: Urban Lives – Amsterdam Diaries and Other Stories of the Self

— for Dutch, see below —

Urban Lives – Amsterdam Diaries and Other Stories of the Self

Conference held at the University of Amsterdam, 26 – 28 October 2023

In October 2025, Amsterdam will celebrate its 750th anniversary. In light of this upcoming celebration, two of the city’s institutes of higher education, the University of Amsterdam and the Vrije Universiteit Amsterdam, are inviting academics, artists, and others to share their research and knowledge on one particular topic: Amsterdam diaries and other stories of the self. We are in particular focusing on Amsterdam-based self-narratives across the centuries, told by ‘ordinary individuals’, such as diaries and memoirs. We want to examine what it was like to live in the city, to study, work and go out, engage with other people, find places where one belongs (or perhaps feels excluded), and to move through its streets. Given the city´s long history of migration, the conference seeks to account for the life stories of people with diverse backgrounds in order to study, for example, how migrants have narrated their experiences in this city: how do they tell stories of the place of arrival, their first impressions, chances, challenges and restrictions of this new environment?

Through the theme of Amsterdam life stories, we will further explore the various ways in which the city is manifest in self-representations, whether as a socio-economic space, a cultural environment, a historical setting or otherwise. How do people engage with the city’s history and geography; with texts, imagery and discourses about Amsterdam; with its architecture; and with the life stories of citizens from the past, such as Rembrandt, Spinoza, Anne Frank, Anton de Kom? How does their street and neighborhood relate to forms of self-fashioning and identity-construction? And how do people narrate changes in the city, caused by war, crisis, or environmental conditions, that affec their everyday lives and life-trajectories?

It is our goal to explore the life stories which can be found in diaries, letters, memoirs, graphics, sound recordings, or stories told to relatives and researchers. Jointly, we aim to discuss what these stories (and their interpretations) can tell us about the way individuals and groups have perceived and experienced the city of Amsterdam throughout the centuries – and which modes and forms of self-expression are practiced. In that sense, we will explore how the collection of such personal stories can construct a new and diverse ‘biography’ of the city.

We further want to bring together experts from life writing studies and urban history. Both fields of study have gained prominence in the humanities and social sciences in recent decades, but their crossovers are still under-explored in scholarly research. It is our aim to stimulate dialogue and open up new avenues for studying how the city shapes the self, and how life stories and self constructions shape the city.

The conference encourages dialogues across boundaries of theory, methodology, genre, place, and
time. Possible themes the speakers can focus on are:

 • Coming of age in Amsterdam
 • Feelings of (non-)belonging
 • Places of arrival
 • Intercultural encounters and connections
 • Experiences of particular places, such as the harbour, Central Station, parks, and markets
 • Cultural traditions and practices of self-narration (in for example Christian and Muslim
  cultures)
 • Collective rituals and commemorations
 • Visual and textual expressions of city life
 • The uses of self-narratives in secondary and higher education; in museums
 • Amsterdam-based scientists: their personal experiences in the city and in public debates
 • Policies and practices of making the city’s collection of diaries more inclusive and diverse?
 • Notions of home and home-making practices in life writing
 • The potential of Digital Humanities to store and map historical information about diaries and
  diarists in its spatial and temporal context
 • Theoretical approaches to the intersections of life writing and (urban) life narratives
 • Diaries and their (lack of) references to daily urban life
 • The collection of urban life narratives and issues of in- and exclusivity

The conference will feature panel sessions, a round-table session, keynote presentations, and possibly performances, a city excursion, and a museum visit.

The conference languages are English and Dutch. All presenters must submit a max. 300-word abstract and a 150-word bio. The abstract and bio may be written in English or Dutch.

Presentations which are (almost) ready to be published shortly after the conference may be selected for a volume to appear during the festivities of October 2025.

Please submit your abstract before Wednesday, 1 April 2023 using the following mail address: AmsterdamUrbanLivesConference@gmail.com

Organizing committee:

Babs Boter, Vrije Universiteit Amsterdam

Barbara Henkes, Guest researcher at the University of Groningen

Ernestine Hoegen, Independent researcher

Marleen Rensen, University of Amsterdam

Leonieke Vermeer, University of Groningen


Oproep voor Bijdragen

Stedelijke levens: Amsterdamse dagboeken en andere levensverhalen

Congres aan de Universiteit van Amsterdam, 26-28 oktober 2023

In oktober 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Ter gelegenheid van deze viering nodigen de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam wetenschappers, kunstenaars en anderen uit om hun onderzoek en kennis te delen over Amsterdamse dagboeken en andere levensverhalen.

We richten ons in het bijzonder op Amsterdamse autobiografische verhalen, verteld door ‘gewone individuen’, in de vorm van dagboeken, andere egodocumenten en ‘oral history’. We willen onderzoeken hoe het was/is om in de stad te wonen, studeren, werken en uit te gaan, andere mensen te ontmoeten, plekken te vinden waar je thuishoort (of je misschien buitengesloten voelt), en door de straten rond te dwalen. Gezien de lange migratiegeschiedenis van de stad, richt de conferentie zich op de levensverhalen van mensen met verschillende achtergronden. Hoe hebben migranten hun ervaringen in deze stad vormgegeven? Welke verhalen vertellen ze over de plaats van aankomst, hun eerste indrukken, kansen, uitdagingen en beperkingen van deze nieuwe omgeving?

Via het thema Amsterdamse levensverhalen zullen we verder ingaan op de verschillende manieren waarop de stad zich manifesteert als sociaal-economische ruimte, culturele omgeving, historische omgeving of anderszins. Hoe gaan mensen om met de geschiedenis en de geografie van de stad; met teksten, beelden en discoursen over Amsterdam; met haar architectuur; en met de levensverhalen van inwoners uit het verleden, zoals Rembrandt, Spinoza, Anne Frank, Anton de Kom? Hoe verhoudt hun straat en buurt zich tot vormen van zelfpresentatie en het construeren van een bepaalde identiteit? En hoe vertellen mensen over veranderingen in de stad, veroorzaakt door oorlog of crisis, die van invloed zijn op hun dagelijks leven?

Het is ons doel om de levensverhalen te onderzoeken die te vinden zijn in dagboeken, brieven, memoires, notariële akten, afbeeldingen, geluidsopnames, of in verhalen die worden verteld aan familieleden en onderzoekers. Gezamenlijk willen we bespreken wat deze verhalen (en hun interpretaties) ons kunnen vertellen over de manier waarop individuen en gemeenschappen de stad Amsterdam door de jaren heen hebben waargenomen en beleefd – en welke manieren en vormen van zelfexpressie daarvoor zijn gebruikt. Op die manier zullen we onderzoeken hoe het verzamelen van dergelijke persoonlijke verhalen kan bijdragen aan een nieuwe en diverse ‘biografie’ van de stad.

Verder willen we deskundigen op het gebied van life writing en stadsgeschiedenis samenbrengen. Deze vakgebieden hebben de laatste decennia aan belang gewonnen in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, maar hun kruisbestuivingen zijn nog onvoldoende onderzocht in wetenschappelijk onderzoek. Het is ons doel om deze dialoog te stimuleren en nieuwe manieren te vinden voor het bestuderen van hoe de stad het ‘zelf’ vormt, en hoe levensverhalen en zelfconstructies de stad vormen.

De conferentie moedigt dialogen aan over de grenzen van theorie, methodologie, genre, plaats en tijd heen.

Mogelijke thema’s waar de sprekers zich op kunnen richten zijn:

 • Opgroeien in Amsterdam
 • Gevoelens van in- en uitsluiting
 • Plaatsen van aankomst
 • Interculturele ontmoetingen en verbindingen
 • Ervaringen met bepaalde plekken, zoals de haven, het Centraal Station, parken en markten
 • Culturele tradities en praktijken van zelf-vertelling (in bijvoorbeeld christelijke en islamitische culturen)
 • Collectieve rituelen en herdenkingen
 • Visuele en tekstuele uitingen van het stadsleven
 • Het gebruik van persoonlijke verhalen in het middelbaar en hoger onderwijs; in musea
 • Amsterdamse wetenschappers: hun persoonlijke ervaringen in de stad en in publieke debatten
 • Beleid en praktijken om de verzameling dagboeken van de stad inclusiever en diverser te maken
 • Levensverhalen over, en praktijken rond, ‘thuis voelen’
 • Het potentieel van Digital Humanities om historische informatie over dagboeken, andere egodocumenten en ‘oral history’ te bewaren
 • Theoretische benaderingen van de raakvlakken tussen life writing en stadsgeschiedenis
 • Dagboeken en hun (gebrek aan) verwijzingen naar het dagelijkse stadsleven
 • Het verzamelen van stedelijke levensverhalen en kwesties van in- en uitsluiting

De conferentie omvat panelsessies, een ronde tafel-sessie, keynote lezingen, en eventueel ook optredens, een stadsexcursie en een museumbezoek.

De conferentietalen zijn Engels en Nederlands. Een voorstel kan worden ingediend door middel van een abstract van max. 300 woorden abstract en een bio van 150 woorden. Het abstract en de biografie mogen in het Engels of Nederlands worden geschreven.

Bijdragen in het Nederlands die (bijna) gereed zijn om na de conferentie te worden gepubliceerd, kunnen worden geselecteerd voor het boek 750 jaar Amsterdammers dat Amstelodamum in oktober 2025 uitbrengt, ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Een selectie uit de Engelstalige bijdragen zal in een Engelstalige publicatie verschijnen.

Gelieve uw voorstel vóór woensdag 1 april 2023 in te dienen via het volgende mailadres: AmsterdamUrbanLivesConference@gmail.com

Organiserend comité:

Babs Boter, Vrije Universiteit Amsterdam

Barbara Henkes, Gastonderzoeker Rijksuniversiteit Groningen

Ernestine Hoegen, zelfstandig onderzoeker

Marleen Rensen, Universiteit van Amsterdam

Leonieke Vermeer, Rijksuniversiteit Groningen

 

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar . In het kader daarvan organiseren de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit van 26-28 oktober 2023 een congres rond Amsterdamse autobiografische verhalen verteld door ‘gewone mensen’. Klik hier voor meer informatie: https://www.oslit.nl/call-for-papers-urban-lives-amsterdam-diaries-and-other-stories-of-the-self/ […]

Comments are closed.