Symposium Indische Letteren “De Indonesische stem”

Symposium Indische Letteren “De Indonesische stem”

3 november 2019 | Arnhem

Op zondag 3 november 2019 zal te Arnhem (Bronbeek-Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem) het jaarlijkse symposium van Indische Letteren plaatsvinden. Het symposium is gewijd aan het thema “de Indonesische stem”. Waar in de Indische letteren vaak de ziens- en leefwijzen van de (Indische) Nederlander op de voorgrond staan, hebben wij dit jaar gekozen voor een thema dat juist nadrukkelijk de visie van de koloniale Ander, die van de Indonesiër en andere niet-westerse bevolkingsgroepen uit voormalig Nederlands-Indië, centraal stelt. De sprekers nemen ons mee op een reis door de tijd en tonen ons Indonesische perspectieven op de Nederlands-Indische geschiedenis en erfenis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Programma

10.30: Ontvangst met koffie

11.00: Opening door voorzitter Peter van Zonneveld

11.15: Alicia Schrikker: De ontvoering van Tapan en Tjanga in 1785 en andere verhalen. Persoonlijke geschiedenissen en momentopnames uit de koloniale archieven.

11.40: Judith Bosnak: Van hymnes en de wonderlijke “Ander”. Ontmoetingen op reis in Nederlands-Indië.

12.05: Willem van der Molen: Chinezen, Javanen en Europeanen. De ervaringen van Ko Ho Sing (1825-1890).

12.30: Lunch

14.00: Madelon Djajadiningrat (in samenwerking met Clara Brinkgreve): Soeparto en de Zaankanter.

14.25: Christina Suprihatin: Purbani’s Widijawati herlezen. Javaanse vrouwen en de tijdgeest.

14.50: Arnoud Arps: De koloniale geschiedenis van Indonesië door Indonesische ogen. Historische sleutelmomenten in Iksaka Banu’s korte verhalen.

15.15: Theepauze

15.45: Peter van Zonneveld in gesprek met Alit Djajasoebrata over hoe Nederlandse auteurs over Indonesiërs schrijven.

16.15: Discussie

16.30: Sluiting

Toegangsprijs EUR 35 | Aanmelding uitsluitend via onze website www.indischeletteren.nl | Contact: symp.indischeletteren@gmail.com

Terra Critica Workshop with Eva Hayward: ‘The Animal, Captivity, Sexuality’

Utrecht | 11 October 2019

Terra Critica is welcoming dr. Eva Hayward as researcher in residence in October 2019, a residency made possible with the generous support of ICON.
As part of the residency Dr. Hayward will offer a one-day workshop for PhD on October 11, 2019, 10.00-15.30, entitled “The Animal, Captivity, Sexuality”. You are warmly invited to participate in this workshop and can find more information on it and on registration here.
On October 15, 2019, dr. Hayward will also be joining a ReadingRoom session, organized by Terra Critica and Casco Art Institute. For more information, see http://terracritica.net/readingroom/
Kind regards,
Birgit Kaiser (b.m.kaiser@uu.nl) & Kathrin Thiele (k.thiele@uu.nl)

Symposium Calderón – “La vida es sueño”

Calderón

De “Historical Theatre Research Group” organiseert op 31 oktober een symposium over Calderón’s “La vida es sueño” (zie: https://htrgroup.wixsite.com/htrgroup/project-la-vida-es-sue). In de ochtend vindt een vertaalworkshop met studenten geesteswetenschappen plaats, waarbij de recentste vertaler van het stuk in het Nederlands, Eric Coenen, aanwezig zal zijn. Er worden tevens prijzen uitgereikt voor de beste vertalingen die studenten van tevoren kunnen indienen (zie: https://docs.wixstatic.com/ugd/26d2ea_fd528f0e70d04e4d857db8e4799202f2.pdf). In het middagprogramma vinden wetenschappelijke presentaties plaats, met name over de verspreiding en receptie van het stuk in Europa. De dag wordt besloten met een interview door Olga van Marion met vertaler Eric Coenen en regisseur Olivier Diepenhorst, met aansluitend de vertoning van de filmregistratie “La vida es sueño”, een opvoering door Toneelschuur uit 2017.

Het symposium is open voor alle geïnteresseerden en vindt in het Universiteitstheater van de UvA plaats.

Meer informatie:

CfP: VAL-symposium 2019

—English version below—

VAL-symposium 2019
22 november 2019, KU Leuven

De voorbije jaren is het literatuurwetenschappelijke veld in Vlaanderen sterk geïnternationaliseerd, niet het minst door de toegenomen rekrutering van buitenlandse academici. Daarbij komt de verdere professionalisering van de doctoraatsopleidingen en de uitgebreide ondersteuning van jonge onderzoekers in het kader van lokale doctoral schools en internationale doctoraatsseminaries. In deze nieuwe constellatie wil de Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap nog sterker inzetten op wat ze als haar kerntaak beschouwt, namelijk het samenbrengen van literatuurwetenschappers die in Vlaanderen en Brussel actief zijn – rond thema’s die hen aanbelangen en over de grenzen van taalgebieden, generaties en campussen heen. Dit gebeurt vanaf 2019 in een vernieuwde formule: een jaarlijks symposium dat een forum (en de nodige netwerkgelegenheid) wil bieden aan individuele onderzoekers én aan onderzoeksgroepen.

Het VAL-symposium ‘nieuwe stijl’ vindt dit jaar plaats op vrijdag 22 november, met de KU Leuven als gastinstelling. De plenaire sessie in de voormiddag staat in het teken van specifieke methodologische kwesties (zie infra) en biedt de onderzoeksgroepen van de verschillende universiteiten de mogelijkheid om over het thema van gedachten te wisselen. De voertaal van deze plenaire sessie is Nederlands, maar tussenkomsten in andere talen zijn uiteraard mogelijk.

Na de lunchpauze krijgen doctoraatsstudenten in de literatuurwetenschap de kans om hun onderzoek voor te stellen aan ervaren onderzoekers en experts van uiteenlopende achtergronden. Inpresentaties van telkens 15 minuten stellen ze de inhoud van hun onderzoek voor en worden vragen, problemen en uitdagingen aangekaart die in de loop van het onderzoek (kunnen) opduiken. We verwelkomen uitdrukkelijk invalshoeken en methodes uit alle mogelijke taalgebieden, literaire tradities (Europese, Slavische, Amerikaanse, Afrikaanse, Aziatische, enz.) en periodes (van de oudheid tot heden). Presentaties worden in het Nederlands, Engels, Frans of Duits gehouden. Deze bijdragen kunnen al of niet aansluiten bij het thema van de dag.

Bijdragen die aansluiten bij het thema van de plenaire sessie (zie infra), komen in aanmerking om gepubliceerd te worden in de thematische sectie van het Cahier voor Literatuurwetenschap, het peer-reviewed tijdschrift van de VAL (uitgegeven onder het Ginkgo-label bij Academia Press). Andere, niet aan het thema gerelateerde bijdragen komen in aanmerking voor opname in de niet-thematische sectie van het CLW.

Aanmelding voor onderzoeksgroepen: als gedelegeerde van een onderzoeksgroep stuur je vóór vrijdag 27 september 2019 een summiere beschrijving van het profiel en de zwaartepunten van je groep naar symposium@vval.be, samen met een tentatieve lijst van onderzoekers die zullen deelnemen aan de plenaire sessie in de voormiddag (idealiter zowel predocs en postdocs als professoren). In het registratiebericht vermeld je tevens of de onderzoeksgroep en/of haar individuele leden hun onderzoek wensen voor te stellen in het kader van een postersessie.

Aanmelding voor individuele onderzoekers: stuur je abstract (max. 300 woorden) naar symposium@vval.be vóór vrijdag 27 september 2019, met vermelding van je vakgebied en de fase waarin je onderzoek zich bevindt (oriënteringsfase – onderzoeksfase – schrijffase – eindfase). Geïnteresseerden die de VAL-onderzoeksdag graag willen bijwonen (zonder presentatie/abstract), kunnen zich eveneens via dit e-mailadres aanmelden (vóór vrijdag 15 november). Er dient geen inschrijvingsgeld betaald te worden; wel vragen we aan alle deelnemers om – indien zij dit nog niet zijn – lid te worden van de VAL (meer info op http://www.vval.be).

[Thema van het symposium]

Modernismestudies / Studying Modernism

De voorbije decennia is de studie van literatuur uit de modernistische periode nieuwe wegen ingeslagen. Deze dynamiek is ten dele institutioneel en kan moeilijk losgekoppeld worden van het ontstaan en de opgang van internationale verenigingen zoals de Modernist Studies Association (opgericht in 1999) en de European Network for Avant-garde and Modernism Studies (opgericht in 2008) en de door deze organisaties geïnitieerde conferenties en publicaties. Tezelfdertijd is de “expansie” van het hedendaagse onderzoek naar het modernisme ook inhoudelijk en methodologisch een feit, zoals Douglas Mao en Rebecca L. Walkowitz illustreren in hun overzichtsartikel “The New Modernist Studies” (2008). Zo lijkt de intussen legendarische “battle of the brows” definitief beslecht ten voordele van een meer inclusieve en geïntegreerde benadering van diverse vormen van culturele productie in de modernistische periode (high, middle, low, avant-garde). Daarnaast is er duidelijk sprake – zoals in heel wat andere onderzoeksdomeinen binnen de humane wetenschappen – van een transnational turn, die heeft bijgedragen tot een minder euro- en atlantocentrische kijk op de circulatie en culturele impact van modernistische teksten (en andere artefacten). Ook op de temporele as hebben tal van nieuwe studies bijgedragen tot het oprekken van de traditionele grenzen van het modernisme (zowel naar het verleden als naar het heden). Niet minder markant, ten slotte, is het almaar groter belang van methodologische ‘instrumenten’ en invalshoeken die de historische archieven van het modernisme op een nieuwe manier – kwalitatief en/of kwantitatief – helpen te ontsluiten (tijdschriftstudies, digitale tekstkritiek & teksteditie, distant reading, …).

Terwijl in het deel na de middag doctoraatsstudenten de kans krijgen hun modernismeonderzoek voor te stellen, willen we in de plenaire sessie vóór de middag peilen naar vigerende tendensen en zwaartepunten op het niveau van de onderzoeksgroepen, gaande van de hierboven beschreven tendensen over de toenemende methodologische impact van digital humanities op modernismestudies tot diverse vormen van vernieuwend interdisciplinair onderzoek.

Keynote spreker: Mark S. Morrison (Penn State University)

Het VAL-bestuur

Inge Arteel, Elke D’hoker, Gwennie Debergh, Bart Eeckhout, Gunther Martens, Berenice Verhelst, Hans Vandevoorde, Kris Van Heuckelom


VAL Symposium 2019
November 22, 2019, University of Leuven

In recent years, the field of literary studies in Flanders has become increasingly international, not least due to the growing influx of foreign academics. Another notable development in the field has been the professionalization of PhD programmes, as is evident from the extensive support offered to junior researchers within the framework of doctoral schools and international PhD seminars. In this new constellation, the Flemish Association for Literary Theory and Comparative Literature (VAL) wishes to focus even more strongly on what it regards as its core task, namely bringing together – across linguistic, generational and institutional divides – literary scholars who are active in Flanders and Brussels and inviting them to convene around themes of common interest. Starting from 2019, the VAL will pursue its principal mission by setting up an annual symposium that will serve as a discussion and network platform for both individual researchers and research groups.

The first edition of  the new-style VAL symposium will take place on Friday November 22, 2019 at the Arts Faculty of KU Leuven. The plenary session (before noon) will be dedicated to specific methodological issues (see below) and will provide research groups from different universities with the opportunity to exchange insights and views on the proposed topic. The working language of this plenary session will be Dutch (but interventions and contributions in other languages are equally welcome).

After lunch, PhD students in literary studies will have the opportunity to present their research to both junior and senior researchers and experts from various literary backgrounds. In shortpresentations (15 minutes each), they will be able to present the content and current state of their projects and raise any questions and problems related to their research. We explicitly welcome perspectives and methods from all possible language fields, literary traditions (European, Slavic, American, African, Asian, etc.) and periods (from antiquity to the present). Presentations will be held in Dutch, English, French or German.

Contributions that tie in with the theme of the plenary session (see below) are eligible to be published in the special issue section of Cahier voor Literatuurwetenschap (CLW), the peer-reviewed journal of the VAL (published under the Ginkgo label by Academia Press). Other contributions can be submitted for publication in the non-thematic section of CLW.

Registration for research groups: as the delegate of a research group, you are expected to send a brief description of the profile and focal points of your group to symposium@vval.be before Friday, September 27, 2019, along with a tentative list of researchers who will participate in the plenary session in the morning (ideally both PhD students, postdocs and professors). Upon registration, you will also be asked to indicate whether your research group and/or its individual members would like to present their research as part of a poster session.

Registration for individual researchers: please send your abstract (max. 300 words) to symposium@vval.be before Friday 27 September 2019, indicating your field of research and the current stage of your research (orientation – investigation – writing – final stage). Those researchers interested in attending the VAL symposium without presenting may also confirm their presence at this email address (before Friday 15 November 2019). No registration fee is required. However, we do ask that all participants have a VAL membership at the date of the symposium (more info at http://www.vval.be).

[Theme of the symposium]

Modernismestudies / Studying Modernism

Over the past few decades, the study of literature from the modernist period has taken new directions. The changing shape of the field is at least partly linked to institutional developments and cannot be separated from the emergence and growth of international associations such as the Modernist Studies Association (established in 1999) and the European Network for Avant-garde and Modernism Studies (established in 2008) as well as the conferences and publications initiated by these organizations. At the same time, the “expansion” of scholarship on the modernist period also has a spatiotemporal and methodological dimension, as Douglas Mao and Rebecca L. Walkowitz indicate in their survey “The New Modernist Studies” (2008). Hence, the now almost legendary “battle of the brows” seems to have been finally settled in favor of a more inclusive and integrated approach toward various forms of cultural production in the modernist period (high, middle, low, avant-garde). In addition, not unlike other research fields within the humanities, modernist studies have made a turn towards transnationalism, opening up less Euro- and Atlantocentric perspectives on the circulation and cultural impact of modernist texts (and other artifacts). On the temporal axis as well, numerous new studies have contributed to “stretching” the traditional boundaries of modernism. No less striking, finally, is the ever greater importance of new methodological instruments and perspectives that help disclose the historical archives of modernism in a quantitatively and qualitatively innovative way: periodical studies, digital textual scholarship and text edition, distant reading , …

While the afternoon session of the symposium will give PhD students the opportunity to present their research projects related to the modernist period, the plenary session before noon will be devoted to discussing the most prominent trends and focal points in the research activities of the participating groups, ranging from the tendencies described above (most notably the increasing impact of digital humanities on modernism studies) to various forms of innovative interdisciplinary research.

Keynote speaker: Mark S. Morrison (Penn State University)

The VAL board

Inge Arteel, Elke D’hoker, Gwennie Debergh, Bart Eeckhout, Gunther Martens, Berenice Verhelst, Hans Vandevoorde, Kris Van Heuckelom

After Hiroshima: Cultural Responses to the Atomic Bomb

7-13 September | Groningen

After Hiroshima: Cultural Responses to the Atomic Bomb  a cultural week around the thematics of the atomic bomb. How did artists, writers, film makers, and activists respond to the bombings of Hiroshima and Nagasaki and their aftermath, and how do they relate to nuclear issues today? After Hiroshima highlights some of the different responses to these questions by bringing together film screenings, performances, lectures, visual art, and even a ‘nuclear game.’ The event takes place across the city center of Groningen from 7-13 September 2019.

Full programme available here.

‘Translate Yourself’: Talk by Eben Venter

Translate Yourself

Groningen | 23 September 2019

You are kindly invited to the following talk by renowned South African author, Eben Venter, on 23 September from 18:30 – 19:45 in the context of Week van de Afrikaanse Roman, and in collaboration with the Faculty of Arts, University of Groningen and the Chair in South African Literature, Culture, and History (University of Amsterdam).

“The relationship between the text and the photographs is . . . oblique: it is as oblique as the word for the colour blue in Xhosa, luhlaza okwesibhakabhaka, the literal meaning of which is ‘green as the sky’; it is also as oblique as the translation of the sexual experience into words.” – from Eben Venter’s “Artist Statement”

“Translate Yourself” – this is Eben Venter’s provocative invitation to his lecture, reading, and highly praised photographic exhibition. The 49 photographs he will display were the inspiration for his most recent novel, Green As the Sky is Blue, which was published in 2018. An audacious exploration of sexuality, translation, and the experience of exile, Green As the Sky is Blue puts Eben Venter, who is a celebrated author in Afrikaans, among a select few writers who have written literary fiction in more than one language.

Eben Venter is the author of ten works of fiction in addition to Green As the Sky is Blue. Those translated into Dutch include Ik Stamel Ik Sterwe and Dans aan het einde van de dag. Having left South Africa in 1986, Eben Venter lives on the East Coast of Australia.

When: Monday 23 September, 18:30 – 19:45

Where: Expositieruimte, Ground Floor Harmoniegebouw, Rijksuniversiteit Groningen (next to the Marie Loke Zaal)

For questions, please e-mail: Margriet van der Waal (m.c.van.der.waal@rug.nl)

Amsterdam Symposium on the History of Food

Symposium on the History of Food

(Post)colonial foodways: creating, negotiating, and resisting transnational food systems

registration is now open for the sixth edition of the Amsterdam Symposium on the History of Food

Friday, 15 November – Saturday 16 November 2019

Venue: Aula of the University of Amsterdam, Singel 411, 1012 XM Amsterdam.
Symposium fee is €90 (until 15 September €75)
reduced fee €45 (students, Friends of the Special Collections UvA)
Since places are allotted on a first-come, first-serve basis, please register as early as possible.

 

We are particularly delighted to announce that the Keynote lecture at this year’s ASHF will be delivered by Katarzyna Cwiertka, Professor of Modern Japan Studies at Leiden University, author of Modern Japanese Cuisine: Food, Power and National Identity (Reaktion Books 2006), Cuisine, Colonialism and Cold War: Food in Twentieth Century Korea (Reaktion Books 2012) and Himerareta washokushi (Shinsensha 2016).

For more information on the symposium please follow this link: http://bijzonderecollectiesuva.nl/foodhistory/amsterdam-symposium-on-the-history-of-food/

To register please visit: https://www.ashf.nl/subscribe

The Amsterdam Symposium on the History of Food is supported by the Amsterdam School for Historical Studies – University of Amsterdam, Bibliotheken Eemland, Carrera Culinair, Cormet, De l’Europe, Fontaine Uitgeverij, Huizinga Instituut, Nijgh Cuisine, Stichting Gastronomische Bibliotheek, Terra, Rural & Environmental History Group – Wageningen University & Research and Allard Pierson |Collections of the University of Amsterdam.

ROSANNA Fonds

Solidariteit tussen generaties

Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen is opgericht door Rosi Braidotti en Anneke Smelik, met als doel het stimuleren van het academisch onderwijs voor getalenteerde vrouwen aan de Universiteit Utrecht.

Rosi Braidotti is filosofe, Universiteitshoogleraar en oprichter en founding director van het Centre for the Humanities aan de Universiteit Utrecht. Zij is zeer toegewijd aan het ondersteunen van de ontwikkeling van vrouwen en van sociaal duurzame systemen. Anneke Smelik is theoretica cultuur en media en hoogleraar in Visuele Cultuur op de Katrien van Munster-stoel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij heeft een achtergrond in Women’s Studies en een levenslange toewijding aan de rechten van vrouwen.

Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen richt zich op vrouwelijke onderzoekers die zich bevinden op kruispunten in hun carrière. ROSANNA biedt hen financiële ondersteuning om de volgende professionele stap te bereiken: een beurs voor een PhD of post-doc, hulp bij publicaties of buitenlandse studiereizen, steun bij het verkrijgen van een vaste aanstelling of hoogleraarschap, et cetera.

Vluchtelingstudent

In overleg met de ROSANNA Adviesraad is een jaarlijkse beurs van €2.500,- voor een vluchtelingstudent opgestart. Deze beurs kwam tot stand in samenwerking met de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) Het UAF steunt al jarenlang vluchteling-studenten aan de Universiteit Utrecht. Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen kijkt uit naar een lange samenwerking en ondersteuning van hun goede werk.

Op 6 maart 2017 reikte het ROSANNA Fonds voor Vrouwen de eerste officiële beurs uit aan een vrouwelijke student: Atefeh Cheheli Sobi. Zij accepteerde de beurs namens de Stichting voor Vluchteling-Studenten.

Deadline

De eerstvolgende deadline voor het ontvangen van aanmeldingen voor een ROSANNA Fonds Beurs is 1 december 2019.

Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen ondersteunt getalenteerde kansarme vrouwelijke studenten en onderzoekers met hun carrière aan de Universiteit Utrecht. Het fonds biedt vrouwelijke studenten en onderzoekers financiële steun om hun academische ambities te verwezenlijken. Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen zet zich in om hoger onderwijs toegankelijker te maken voor vrouwen, zodat geen enkele getalenteerde vrouw buiten de boot valt door een tekort aan financiële middelen.

Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen geeft kortlopende beurzen tussen de € 2.500 en € 5.000. Het toegekende bedrag hangt af van de financiële situatie, plannen en behoeftes van de kandidaat. Een beurs van het ROSANNA Fonds voor Vrouwen kan per kandidaat verschillen, afhankelijk van de specifieke behoeften van de kandidaat. Kijk voor meer informatie hieronder bij ‘Aanmelding en criteria’.

Meer informatie

Beyond Boundaries: Authorship and Readership in Life Writing

24th -25th October 2019
Tilburg University, the Netherlands

Until now little attention has been paid to the boundaries between life writing for adults on the one hand and life writing for young readers on the other. Beyond Boundaries will explore this aspect of life writing. This conference will consider how and why studying the reception and audiences of life writing for both adults and young readers is important.

Another issue that has not received much attention in life writing research is the boundary between life writing by adult authors and life narratives by young people. How do young life writers relate to narratives by adults? How similar or different are the ways in which adult and young writers engage in modes of self-representation? And what is the influence of social media on life writing by young people?

Beyond Boundaries will consider these and other related aspects of life writing.

Keynote lectures will be given by:

Anna Poletti, co-editor of Life Narratives and Youth Culture: Representation, Agency and Participation (with Kate Douglas, 2016) and Identity Technologies: Constructing the Self Online (with Julie Rak, 2014);

Julia Lajta-Novak, editor of Experiments in Life-Writing: Intersections of Auto/Biography and Fiction (2017). Julia is a member of the editorial board of the European Journal of Life Writing.

We are pleased to announce that registration is now open on our website: beyond-boundaries

Professor Helma van Leirop-Debrauwer (Tilburg University), Dr Monica Soeting (European Journal of Life Writing), Dr Jane McVeigh (University of Roehampton).