Promotie – Kila van der Starre (Universiteit Utrecht)

Kila van der Starre (Universiteit Utrecht) Talen, Literatuur en Communicatie) verdedigt haar proefschrift Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie op vrijdag 12 februari 2021 om 16:15 uur aan de Universiteit Utrecht.

Poëzie buiten het boek

Poëzie maakt deel uit van ons dagelijks leven. Mensen gebruiken gedichten om te rouwen, troosten, onderwijzen, herinneren, liefde te uiten, geld te verdienen en als versiering en protest. Uit het onderzoek van Van der Starre blijkt dat poëzie circuleert, vaak geheel buiten boeken om, en dat de betekenis van een gedicht kan verschillen per persoon, per moment en per materiële drager, zelfs wanneer de tekst van het gedicht ongewijzigd blijft.

Zes casussen in Nederland en Vlaanderen stonden centraal, gericht op poëzie buiten het boek (Plint en straatpoëzie), poëzie buiten de auteursfunctie (tatoeages en rouwadvertenties) en poëzie buiten de traditionele literaire poortwachters (Candlelight en Instagram). Het onderzoek laat vooral zien dat een breed perspectief op poëzie nodig is, omdat als we enkel kijken naar poëzie in boeken, we het grootste gedeelte van het poëziepubliek, het poëziegebruik en de poëzie zelf over het hoofd zien.

De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden (en zijn deels al gebruikt) om het literatuuronderwijs aantrekkelijker en effectiever te maken op scholen, om literaire organisaties en uitgevers een breder publiek te laten bereiken en om regionale en nationale poëziebevorderingsinitiatieven te verbeteren.

Wil je de verdediging van het proefschrift Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie bijwonen via de livestream en/of die dag een link ontvangen naar de gratis online publicatie van het proefschrift als e-boek? Vul dan dit formulier in.

Voor meer informatie, zie website Universiteit Utrecht.

Foto’s v.l.n.r.: Omslag boek Poëzie buiten het boek – foto: Sanne Donders. Omslagontwerp: Elgar Snelders; Kila van der Starre met straatpoëzie – foto: Myrthe van Veen; Verdere foto’s straatpoëziewandeling met Kila van der Starre

Promotie – Roel Smeets (Radboud Universiteit)

Promotie - Roel Smeets (Radboud Universiteit)
— for English, see below —
 
Aanstaande 24 november om 16.30 stipt verdedigt Roel Smeets zijn proefschrift Character Constellations: Representations of Social Groups in Present-Day Dutch Literary Fiction
 
Daar zullen helaas slechts enkelen fysiek bij aanwezig kunnen zijn. Maar gelukkig is er de optie om via de livestream toch deel te nemen aan de plechtigheid, dat kan via deze link.  Jullie zijn van harte uitgenodigd om het evenement op deze manier toch virtueel bij te wonen. Het is ontzettend jammer dat de promotie in kleine kring moet plaatsvinden, en juist daarom zou Roel jullie belangstelling en aanwezigheid op afstand extra waarderen.
 
Voor praktische vragen over de verdediging kun je contact opnemen met Lucas van der Deijl (l.a.vanderdeijl[at]uva.nl).
 
—————————————————————————-
 
Roel Smeets will be defending his dissertation Character Constellations: Representations of Social Groups in Present-Day Dutch Literary Fiction on November 24th, 4.30 p.m. sharp.
 
Unfortunately, only a limited number of guests are allowed to be present at the venue of the defense. However, it is possible to watch the ceremony via a livestream, which will be available at this webpage. You are very welcome to attend the defense online. Especially now that only a few people can be present in person, Roel would appreciate your online attendance very much.
 
For practical questions about the defense please contact Lucas van der Deijl (l.a.vanderdeijl[at]uva.nl).

Proefschrift: Erinnerung und Identität. Literarische Konstruktionen in Doeschka Meijsings Prosa

Proefschrift Christina Lammer

Erinnerung und Identität. Literarische Konstruktionen in Doeschka Meijsings Prosa

Doeschka Meijsing publiceerde romans, korte verhalen, poëzie en essays waarvan slechts enkele zijn onderzocht. Christina Lammer legde zich in haar proefschrift toe op de narratieve strategieën van Meijsing. Lammer onderzocht in hoeverre herinnering en identiteit in werking treden in een corpus van 33 verhalen, vrijwel het gehele proza van Meijsing. Hierdoor biedt het proefschrift een introductie tot Meijsings proza. Het proefschrift Erinnerung und Identität. Literarische Konstruktionen in Doeschka Meijsings Prosa verschijnt bij uitgeverij transcript (Bielefeld).

Uitgaanspunt van het onderzoek was de premisse dat herinnering en identiteit in het werk van Meijsing samenspelen. De focus lag op de analyse van de literaire personages: hoe reflecteren de literaire personages op herinnering en identiteit? Hoe ervaren ze processen van de- of reconstructie van herinnering en identiteit? Voor haar analyse maakte Lammer gebruik van onderzoek over herinnering in literatuur, vanuit het perspectief van cultural memory. Voor de analyse van identiteitsconcepten operationaliseerde Lammer actuele discussies over de nexus intersectionaliteit en narratologie, waarbij ze steunt op het werk van Mieke Bal en Maaike Meijer.

Christina Lammer. Erinnerung und Identität. Literarische Konstruktionen in Doeschka Meijsings Prosa. Bielefeld: transcript, 2020.
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5044-0/erinnerung-und-identitaet/


Christina Lammer has investigated memory and intersectionality in the prose of Doeschka Meijsing (1947-2012). The research project introduces key concepts and narrative strategies in Meijsing’s prose. The aim of the work is to contribute to the knowledge of how memory is used to create — or hold on to — identity constructions in the author’s prose.

The analysis structures Meijsing’s works, using literary concepts such as the labyrinth, unreliable narrators or Sedgwick’s concepts of homosocial desire or homosexual panic. The relationship between memory and identity is explored using intersectional narratology. As a result, the dissertation provides a detailed analysis of literary constructions of structural discrimination and privilege.

Christina Lammer. Erinnerung und Identität. Literarische Konstruktionen in Doeschka Meijsings Prosa. Bielefeld: transcript, 2020.
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5044-0/erinnerung-und-identitaet/

Promotie – Anne Fleur van der Meer (Vrije Universiteit)

Ladders naar het licht

Depressie en intertekstualiteit in hedendaagse autobiografische literatuur

Datum: 27 September 2018, 11.45 stipt
Locatie: Aula, Vrije Universiteit te Amsterdam (Hoofdgebouw)

Op donderdag 27 september 2018 om 11.45 precies zal Anne-Fleur van der Meer haar proefschrift Ladders naar het licht. Depressie en intertekstualiteit in hedendaagse autobiografische literatuur in het openbaar verdedigen in de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw zijn er in Europa en de Verenigde Staten vele autobiografische werken gepubliceerd die handelen over wat in de internationale wetenschappelijke diagnostiek de “major depressive disorder” (MDD) wordt genoemd: een stemmingsstoornis waarbij symptomen kunnen horen als diepe neerslachtigheid, interesseverlies, angst, agitatie, (schuld)wanen, doodsgedachten en doodswensen. In haar proefschrift heeft Anne-Fleur van der Meer de (narratieve) strategieën van representatie geanalyseerd waarmee depressie in deze autobiografieën is verwoord. Daarbij heeft zij in het bijzonder studie gemaakt van de aard en de functie van intertekstualiteit.
Uitgangspunt van het proefschrift is de constatering dat in autobiografieën vele intertekstuele verwijzingen kunnen worden aangetroffen: het uitdrukken van particuliere ervaringen van psychopathologisch lijden is vervlochten met (in de eigen ervaring gegronde) reflecties op een breed conglomeraat van (zelfhulp)publicaties met een medische inhoud. Bovendien hebben de vertellers materiaal ontleend aan literaire teksten en speelfilms. Het proefschrift maakt de aard en functies van deze toe-eigening inzichtelijk door tendensen van identificatie en transformatie aan te wijzen die met de toe-eigening van literaire en medische bronnen gepaard gaan. Van der Meer demonstreert dat juist een studie van deze intertekstualiteit perspectieven biedt op de rol van autobiografische literatuur in de hedendaagse gezondheidscultuur.
Het onderzoek dat aan haar proefschrift ten grondslag ligt is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van de subsidievorm Promoties in de Geesteswetenschappen.

Zie ook: https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2018/jul-sep/27sep_a-van-der-meer.aspx

Promotie – Ryanne Keltjens (Rijksuniversiteit Groningen)

Boekenvrienden

Bemiddelende kritiek in Nederlandse publiekstijdschriften in het interbellum

Datum: 04 oktober 2018, 16:15 uur
Promotors: dr. E.M.A. (Erica) van Boven, prof. dr. M.P.J. (Mathijs) Sanders
Locatie: Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen

Ryanne Keltjens zal op 4 oktober haar proefschrift getiteld Boekenvrienden. Bemiddelende kritiek in Nederlandse publiekstijdschriften in het interbellum verdedigen.

Boekenvrienden gaat over drie mannen met een missie: Gerard van Eckeren, Roel Houwink en Anthonie Donker wilden zo veel mogelijk mensen laten kennismaken met ‘goede’ boeken. In de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog waren zij bekende literatuurcritici die een groot publiek wisten te bereiken via kranten, tijdschriften, de radio en het lezingencircuit. In hun boekbesprekingen gidsten zij de lezers door het literaire aanbod. Dit soort ‘bemiddelende kritiek’ staat in deze dissertatie centraal. Deze studie richt zich specifiek op hun werkzaamheden voor publiekstijdschriften als Den Gulden Winckel, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift en Critisch Bulletin.

‘Bemiddelende kritiek’ past binnen een oudere traditie van volksopvoeding, maar kreeg in het interbellum een nieuwe impuls en een andere, moderne gedaante. In hun verschillende rollen van uitgever, redacteur, criticus en (radio)spreker experimenteerden deze critici met nieuwe vormen van literaire journalistiek, kanalen en rubrieken. Zij speelden daarbij in op actuele ontwikkelingen in de media, reclame en techniek en profiteerden van de nieuwe economische mogelijkheden die de groeiende boekenmarkt bood.

De drie bestudeerde critici blijken een gedeeld cultuurbemiddelingsideaal te koesteren, maar legden verschillende accenten. Zij waren het erover eens dat de literatuur een verheffende werking had voor individu én gemeenschap, en dat de literatuurkritiek bijdroeg aan de culturele vorming van het algemene publiek. Tegelijkertijd liepen hun taalgebruik, de benadering van de lezer en opvattingen over de literaire canon sterk uiteen, wat verband houdt met onderlinge verschillen in levensbeschouwelijke en sociale achtergrond. Bemiddelende kritiek is dus een veelkleurig fenomeen binnen de literaire cultuur van het interbellum.

 

 

Promotie – Lisanne Snelders (Universiteit van Amsterdam)

Hoe Nederland Indië leest. Hella S. Haasse, Tjalie Robinson, Pramoedya Ananta Toer en de politiek van de herinnering

Datum: 6 juli, 13:00 stipt
Locatie: Universiteit  van Amsterdam – Aula, Singel 411, Amsterdam

Dit proefschrift is een onderzoek naar de politiek van de literaire herinneringscultuur rond Nederlands-Indië. De centrale these is dat de culturele herinnering aan Nederlands-Indië gecompartimentaliseerd is: verschillende perspectieven op de koloniale geschiedenis in voormalig Nederlands-Indië worden nauwelijks in samenhang begrepen, maar worden als het ware in afzonderlijke compartimenten geplaatst.

Deze compartimentalisering wordt onderzocht aan de hand van een vergelijkende analyse van drie auteurs: de witte Nederlandse Hella S. Haasse (1918-2011), de Indo-Europese Tjalie Robinson (pseudoniem van Jan Boon, 1911-1974) en de Indonesische Pramoedya Ananta Toer (1925-2006). De analyse richt zich op processen van betekenisgeving in de brede receptie van deze auteurs en hun werk, van distributie en kritische receptie tot toe-eigening in bijvoorbeeld adaptaties en discussies. In dit onderzoek naar het ‘sociale leven’ van literatuur worden inzichten uit postkoloniale studies, memory studies en de kritische studie van ras bij elkaar gebracht.

Het onderzoek laat zien dat de compartimentalisering van de herinnering aan Nederlands-Indië voor een belangrijk deel langs lijnen van ras loopt. Witte perspectieven op de koloniale geschiedenis, als dat van Haasse, hebben een centrale plaats in de culturele herinnering gekregen, terwijl niet-witte (Indo-Europese) perspectieven, zoals dat van Robinson, in een apart compartiment zijn geplaatst, met een ander lezerspubliek en met minder cultureel kapitaal. Literatuur van Indonesiërs als Pramoedya is geheel buiten de Nederlandse literatuurgeschiedenis gevallen en zelden postkoloniaal gelezen of als onderdeel van de culturele herinnering begrepen.

De veelzijdige herinnering aan Nederlands-Indië is daarmee geen veelkleurige waaier waarin verschillende herinneringen een samenhangend beeld van de geschiedenis vormen, maar eerder een ongelijk speelveld waarin voortdurend onderhandeld wordt over de betekenis van de koloniale tijd.

Promotie – Alex Rutten (Open Universiteit)

De publieke man

Dr. P.H. Ritter Jr. als cultuurbemiddelaar in het interbellum

Datum: 8 juni 2018, 13.30 stipt
Locatie: Open Universiteit, Valkenburgerweg 177, Heerlen

De criticus, journalist en schrijver Dr. P.H. Ritter Jr. (1882-1962), die in zijn tijd een nationale bekendheid was, staat centraal in het proefschrift ‘De publieke man: Dr. P.H. Ritter Jr. als cultuurbemiddelaar in het interbellum’ van Alex Rutten, letterkundig onderzoeker aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit. In zijn proefschrift laat Rutten zien hoe Ritter het volk gedurende zijn leven probeerde op te voeden met behulp van nieuwe media en organisaties. Op vrijdag 8 juni 2018 verdedigt Rutten zijn proefschrift.

Volgens Alex Rutten zijn twintigste-eeuwse critici en schrijvers die niet vies waren van commercialiteit en populariteit vaak niet of nauwelijks bestudeerd. Dat was ook de aanleiding voor zijn onderzoek. “In zijn tijd was Ritter erg bekend en invloedrijk, een echt fenomeen, maar tegenwoordig is hij nagenoeg vergeten”, aldus Rutten. “Zijn ongekende bedrijvigheid en groeiende bekendheid werden niet door iedereen gewaardeerd. Ritter had een imagoprobleem. Toch bleef hij doorwerken: hij publiceerde het ene boek na het andere, sprak iedere zondag voor de AVRO over literatuur, recenseerde wekelijks boeken voor het Utrechtsch Dagblad en reisde het hele land door om colleges en lezingen te verzorgen.”

Analyse loopbaan

In ‘De publieke man: Dr. P.H. Ritter Jr. als cultuurbemiddelaar in het interbellum’ bestudeert Rutten voor het eerst de uiteenlopende werkzaamheden van Ritter in samenhang en plaatst deze in een cultuurhistorische context. Rutten: “Via een analyse van zijn veelzijdige loopbaan heb ik geprobeerd om te achterhalen wat verschillende media en organisaties, die niet vanzelfsprekend tot de literatuurgeschiedenis worden gerekend, hebben betekend voor de verspreiding van literatuur. Het gaat hierbij om bioscopen, films, kranten, radioprogramma’s en volksuniversiteiten. Ritter wendde al deze media en organisaties aan om het volk warm te maken voor goede boeken en waardevolle kennis. In een bewogen tijd, waarin mensen ter ontspanning graag onderuitzakten in bioscopen, pulpblaadjes lazen en naar opwindende jazzmuziek luisterden, bleek dat geen eenvoudige opgave.”

Resultaten

Het proefschrift van Rutten laat zien dat niet alleen Ritter in zijn eigen tijd zeer bekend en invloedrijk was, maar dat ook de media en de organisaties waarvan hij zich bediende van belang zijn geweest voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis. “Bij de volksuniversiteiten waren cursussen over literatuur bijvoorbeeld erg populair”, zegt Rutten. “Ze trokken volle zalen. Honderden cursisten wilden meer informatie over actuele literatuur en ook schrijvers maakten veelvuldig gebruik van de volksuniversiteiten om hun eigen werk te promoten.”

Alex Rutten

Alex Rutten (Arnhem, 1988) begon in 2006 aan de studie Fine Arts aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Na die studie vroegtijdig afgebroken te hebben, startte hij de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna rondde hij aan dezelfde universiteit de researchmaster Literatuur en Literatuurwetenschap af, waarvoor hij een semester studeerde aan de Freie Universität Berlin. Tussen 2012 en 2017 werkte hij als docent-promovendus voor de Open Universiteit. Voor OU-studenten verzorgde hij in 2014 en 2015 een leesclub over bestsellers en vrouwenemancipatie. In 2016 verbleef hij als ‘visiting scholar’ twee maanden aan de Katholieke Universiteit Leuven om aan zijn promotieonderzoek te werken. Over dat onderzoek sprak hij tijdens congressen in Nederland, België, Finland en Schotland. Rutten was vijf jaar lang lid van de promovendiraad van de Netherlands Research School for Literary Studies. Hij coördineerde en organiseerde de cursus New Sociologies of Literature en verzorgde meermalen samen met andere promovendi het jaarlijkse Ravenstein Seminar. Naast zijn aanstelling bij de Open Universiteit was hij tussen 2016 en 2018 werkzaam voor de Universiteit Leiden, waar hij doceerde over onderzoeksmethoden en over de Nederlandse literatuur en cultuur van de 20e en 21e eeuw. Zijn onderzoek richtte zich voornamelijk op literatuurkritiek en populaire cultuur in het interbellum, literatuursociologie en conventies in levensbeschrijvingen. Hij publiceerde o.m. over literatuurkritiek in geïllustreerde tijdschriften, adaptaties en vertalingen van Britse detectivefictie en het sociale netwerk rondom De Stijl. In 2016 verzorgde hij samen met uitgeverij Schaep 14 een uitgave van de briefkaarten van de schrijfster-kunstenares F. ten Harmsen van der Beek aan Lucas van Blaaderen. Momenteel is Rutten als onderzoeker verbonden aan de Open Universiteit, waar hij onder meer werkt aan een onderzoeksvoorstel en aan de ontwikkeling van een interdisciplinaire cursus over erfgoed.

Op vrijdag 8 juni verdedigt Alex Rutten om 13.30 uur zijn proefschrift ‘De publieke man: Dr. P.H. Ritter Jr. als cultuurbemiddelaar in het interbellum’ aan de Open Universiteit in Heerlen. Promotor is prof. dr. E.M.A. van Boven (Open Universiteit), co-promotor is prof. dr. M.P.J. Sanders (Rijksuniversiteit Groningen).

Promotie – Corina Koolen (Universiteit van Amsterdam)

‘Kijk nu eens daadwerkelijk naar literaire kwaliteit’

Stereotypen belemmeren eerlijke beoordeling vrouwelijke auteurs

Datum: vrijdag 18 mei 2018 om 11.00 uur.
Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam
Promotoren: prof. dr. L.W.M. Bod en prof. dr. K.H. van Dalen-Oskam

Het literaire werk van vrouwen wordt nog altijd minder literair gevonden dan dat van een man. Corina Koolen onderzocht waar het verschil in waardering voor vrouwelijke en mannelijke auteurs vandaan komt. Haar conclusie: we laten onze beoordeling te veel beïnvloeden door stereotype-bevestigende elementen in de tekst. Koolen, werkzaam als onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (onderdeel van de KNAW), promoveert op vrijdag 18 mei aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Vrouwelijke auteurs in Nederland produceren honderden literaire romans per jaar, maar doen toch niet mee aan de literaire top. ‘Het is ten eerste al droevig gesteld met de verkoop- en uitleencijfers van oorspronkelijk Nederlandstalige literaire romans die door vrouwen geschreven zijn’, vertelt Koolen. ‘Mannen en vrouwelijke vertaalde auteurs doen het beter.’ Daarnaast vinden zowel mannen als vrouwen het werk van vrouwelijke auteurs minder literair, bleek uit Het Nationale Lezersonderzoek. Dit werd uitgevoerd door het onderzoeksproject van het Huygens ING waar Koolen onderdeel van is, The Riddle of Literary Quality. Koolen: ‘Vrouwen zijn zelfs strenger over werk door vrouwelijke auteurs dan de mannen. Aan de andere kant: vrouwen lezen romans van zowel mannen als vrouwen, terwijl mannen claimen nauwelijks werk van vrouwen te lezen.’

Vicieuze cirkel

Het is moeilijk een oorzaak aan te wijzen voor de achterstelling van vrouwelijke auteurs in Nederland, omdat alle lagen in het veld – van de lezer tot literaire jury’s – de huidige situatie in stand houden. ‘Het is een vicieuze cirkel’, aldus Koolen. Het probleem is dat gender zelden de directe aanleiding is voor kritiek. Die kritiek is de maatstaf van literaire kwaliteit. Daarom keek Koolen, onder andere met computeranalyses, hoe sterk romanteksten eigenlijk gekoppeld kunnen worden aan het gender van de auteur. Is de stijl van vrouwelijke auteurs wezenlijk anders dan die van mannelijke? Schrijven vrouwen ‘emotioneler’, vaker over onderwerpen als het gezinsleven en over uiterlijkheden, en leidt dat tot ‘vrouwelijkheid’ van tekst? En maakt dat een tekst minder literair? Koolen: ‘Het antwoord op al die vragen is: Nee.’

Uit de computeranalyses blijkt dat de stijl van een tekst veel meer wordt bepaald door het genre, dialoog en narratief dan door het gender van de auteur. ‘Het gaat dus vooral om perceptie: vrouwelijke auteurs zijn geen andere soort, zij schrijven – net als mannelijke auteurs – in de stijl van het genre dat zij beoefenen. Er wordt vaak een ‘idee van vrouwelijkheid’ in teksten van vrouwelijke auteurs gelegd. Bovendien kunnen lezers niet uitleggen waarom ‘vrouwelijk’ gelijk staat aan laag-literair en ‘mannelijk’ niet. Een man die op zoek is naar zichzelf, is het onderwerp van een bildungsroman. Een roman over een vrouw die dat doet, is in de perceptie van de lezer sneller een ‘vrouwenboek’. Het is allemaal heel subtiel en alle lezers doen er – vaak onbewust – aan mee. Blijkbaar haakt de lezer bij het beoordelen van de tekst onbewust te veel in op die elementen die stereotypen bevestigen.’

Laten we gaan ‘lezen voorbij het vrouwelijke’, stelt Koolen tot besluit dan ook voor, want alleen dat kan leiden tot verandering.

Promotiedetails

Corina Koolen: Reading beyond the Female: the Relationship between Perception of Author Gender and Literary Quality. Promotoren zijn prof. dr. L.W.M. Bod en prof. dr. K.H. van Dalen-Oskam.

Het promotieonderzoek is gefinancierd door het speerpunt Digital Humanities van de Faculteit der Geesteswetenschappen.​

 

Promotie – Jeroen Dera (Radboud Universiteit Nijmegen)

Image: Siebe Bluijs

Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie

Datum: woensdag 14 juni 2017, 16:30
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen
Promotor: prof. dr. J.H.T. Joosten
Copromotor: dr. M.J.P. Sanders
 
Het is tegenwoordig gebruikelijk dat schrijvers op radio of televisie vertellen over hun nieuwste boek. Maar hoe ontstond die traditie? Jeroen Dera deed onderzoek naar vroege literatuurprogramma’s op de Nederlandse radio (1923-1940) en televisie (1951-1975) en plaatst deze programma’s in hun cultuurhistorische context. Waarom werd literatuur zo snel een aandachtspunt in nieuwe media? Wie waren, naast bekende boekbesprekers als P.H. Ritter jr. en Hans Gomperts, bij dit soort programma’s betrokken? En hoe komt het dat we zo lang geen zicht hadden op het radiowerk van de invloedrijke literator Anton van Duinkerken of het televisieprogramma Literair kijkschrift? Dera’s proefschrift laat zien dat het op radio en televisie lang niet alleen om voorlichting voor een massapubliek ging. De destijd nieuwe literatuurprogramma’s werden, zo blijkt uit dit onderzoek, evengoed gebruikt om stelling te nemen in literaire debatten.

Biografie
Jeroen Dera (Uden, 1986) studeerde Nederlands en Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit. Hij publiceerde zowel nationaal (o.a. Spiegel der Letteren, Nederlandse Letterkunde) als internationaal (o.a. The Communication Review, The International Journal of the Book) over literatuurbeschouwing op radio en televisie. Momenteel werkt hij als docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht, en is hij vakdidacticus Nederlands aan de Radboud Docenten Academie.
Meer informatie

Promotie – Marieke Winkler (Radboud Universiteit)

Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland sinds 1876

Datum: Maandag 15 mei om 12.30 stipt
Locatie: Academiezaal Aula – Radboud Universiteit Nijmegen

De taakverdeling tussen de literaire criticus en de literatuurwetenschapper lijkt helder: de criticus beoordeelt het literaire werk op basis van persoonlijke en subjectieve maatstaven, de wetenschapper streeft juist een algemeen geldende analyse na en plaatst het werk in de cultuurhistorische context. Kijken we echter naar de praktijk van criticus en wetenschapper dan blijkt het onderscheid moeilijk houdbaar. Veel wetenschappers opereren als criticus, en hoe zit het met critici die een objectief oordeel nastreven?

In haar proefschrift traceert Marieke Winkler de wortels van het onderscheid tussen literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland. Zij stelt de literatuurbeschouwelijke praktijk centraal en brengt de conjunctuur van de begrippen ‘kritiek’ en ‘wetenschap’ als afwisselend ‘subjectief’ en ‘objectief’ in kaart vanaf het moment dat de literatuurstudie een zelfstandige academische discipline werd in 1876. Het onderzoek biedt inzicht in de ontwikkeling van de academische literatuurstudie in Nederland, het toont de verschuivende opvattingen rond de verhouding kritiek en wetenschap en hoe de didactische dimensie steeds meespeelt in het debat tussen critici en wetenschappers. Tot slot laat Marieke Winkler zien hoe er binnen én buiten de muren van de universiteit werd gedacht over de rol en de plaats van de academische literatuurstudie in de maatschappij en stelt zij de vraag hoe wij zouden willen dat een kritische literatuurwetenschap er in de toekomst uit moet zien.

Zie ook http://www.ru.nl/nieuws-agenda/agenda/promoties-oraties/@1077274/geleerd-literatuurkritiek-literatuurwetenschap/